Adatvédelem

Az MnetSystem (Gáspár Máté Áron E.V.) fontosnak tartja a www.mnetsystem.hu honlapra (továbbiakban: honlap) látogató, illetve adatokat megadó személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét.

 

1. Az adatkezelő

 

Gáspár Máté Áron E.V.

Adószám: 60386012-1-33

Székhely: 2013 Pomáz, Széchenyi utca 15/C

a továbbiakban: Adatkezelő

 

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: info@mnetsystem.hu

 

2. Az adatkezelés jogalapja

 

Jogi háttér

 

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.

 

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

 

Az érintett a honlapon történő adatszolgáltatással elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató), az ebben írt adatkezelési és egyéb feltételeket. Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

 

Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 

3. A kezelt adatok köre

 

a) név

b) telefonszám

c) e-mail cím

 

4. Az adatkezelés célja, időtartama

 

a) tájékoztatás nyújtása termékekről, szolgáltatásokról,

b) tájékoztatás nyújtása marketing akciókról,

c) gazdasági kimutatások, statisztikák és piaci elemzések készítése,

d) termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos hírlevelek küldése,

e) az érintett vásárlási, építési, felújítási szokásainak kutatását célzó – önkéntesen kitölthető – kérdőívek, illetve egyéb adatbekérő lapok küldése az érintett e-mail címére,

f) termékértékesítés előkészítése, támogatása.

 

Az Adatkezelő az érintett adatait a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli.

 

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

 

5. Az adatok továbbítása

 

Az Adatkezelő az érintett adatait továbbíthatja, illetve egyéb módon hozzáférhetővé teheti azon telepítő partnere részére, akinek az érintett az azonosítóját átadja (továbbiakban: Címzettek).

 

Az Adatkezelő az érintett adatait a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott célok elérése érdekében továbbíthatja a Címzettek részére. A Címzett nem jogosult az adatokat továbbítani. A Címzettek az érintett adatait csak az mnetsystem.hu honlap működésével összefüggésben használhatják.

 

A Címzettek az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Adatvédelmi tv-nek megfelelően kezelik.

 

Az érintett a honlapon történő regisztrációval elfogadja a jelen pont szerinti adattovábbítást.

 

6. Az adatok feldolgozása

 

Az Adatkezelő az érintett adataihoz Adatfeldolgozó részére nem biztosít hozzáférést.

 

 

7. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

- gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,

- védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

8. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 2.000,- Ft

 

Az érintett a kérelmét e-mailben az info@mnetsystem.hu címre, levélben pedig a 2013 Pmáz, Széchenyi utca 15/C postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 30 napon belül írásban válaszol.

 

9. Technikai adatok (cookie-k)

 

A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használhat, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.


A honlap az alábbi cookie-kat használhatja:


- ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek,

- állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva maximum egy év múlva kerülnek törlésre.

 

A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

 

10. Egyéb

 

A Tájékoztató módosításának lehetősége

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintett – e-mailen keresztül történő – előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az érintett a módosításról szóló előzetes értesítést követő 15 napon belül nem kéri az Adatkezelő által kezelt adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy az érintett elfogadta a módosított Tájékoztatót.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.